ماده 1 پونی‌کو مسئولیت و تعهدی در خصوص تکالیف قانونی و مالیاتی فروشنده از جمله مالیات بر درآمد و ارزش افزوده کالا ندارد. تشخیص شمول یا عدم شمول کالاها و همچنین مشمولیت یا عدم مشمولیت فروشنده، بر عهده فروشنده است. در صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیست، چه کالای فروخته شده توسط او مشمول مالیات بر ارزش افزوده و چه معاف باشد، حق اعمال مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای مشتریان را ندارد. در صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد، در صورت ثبت نام، تنها برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده می تواند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به بها کالاها اضافه کند و حق افزودن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بها کالاهای معاف را نخواهد داشت.

در صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد و ثبت نام نکرده باشد، به هیچ وجه حق اعمال مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحاسبهای مشتریان را ندارد. در صورت عدم رعایت موارد فوق و در صورت عدم رعایت هر یک از تعهدات قانونی و مالیاتی از سوی فروشنده و همچنین در صورتی که مشمولیت کالاها مورد اعتراض خریداران قرار گیرد و یا در رسیدگی های بعدی سازمان امور مالیاتی، از بابت عدم رعایت موارد قانونی از جمله موارد فوق توسط فروشنده، برای پونی‌کو مسئولیت و تعهدی در خصوص تکالیف قانونی و مالیاتی فروشنده از جمله مالیات بر درآمد و ارزش افزوده کالا ندارد.

تشخیص شمول یا عدم شمول کالاها و همچنین مشمولیت یا عدم مشمولیت فروشنده، بر عهده فروشنده است.

ماده 2 پونی‌کو در راستای ارائه هرگونه خدمات به فروشندگان، هزینه های مربوطه را مطابق با جدول کمیسیون و هزینه ها مندرج در ماده 3 ، در ازای صدور فاکتور از فروشنده دریافت می نماید. فاکتور پونی‌کو می تواند به صورت الکترونیک روی پنل باشد و فروشنده ظرف 5 روز کاری پس از صدور فاکتور مهلت دارد تا مراتب اعتراض خود را اعلام نماید. بدیهی است در صورت اعتراض موارد توسط پونی‌کو بررسی و در صورت صلاحدید در فاکتور بعدی اصلاح می گردد.

ماده 3

ردیفدرصد کمیسیون
15 درصد از مبلغ فروش ( کلیه مبالغ دریافتی از هر فاکتور )
درصد دریافتی شامل کلیه خدماتی که در سایت ارائه می شود از جمله کارمز های پرداختی ( درگاه پرداخت و انتقال وجه ) ، تبلیغات در سایت های دیگر و استفاده از بستر سایت می باشد .